3G

Категория съоръжения 3 включва съоръжения, проектирани така, че да функционират в съответствие с работните параметри, определени от производителя, и да осигуряват нормално ниво на защита.

Съоръженията от тази категория са предназначени за използване в места, в които няма вероятност да се образува експлозивна атмосфера от газове, пари, аерозоли или от праховъздушна смес, или ако има такава, тя е в редки случаи и само за кратък период от време.

Съоръженията от тази категория осигуряват необходимото ниво на защита по време на нормална работа.

Съоръженията от тази категория трябва да отговарят на допълнителните изисквания, посочени в приложение II,точка 2.3.

Буквата G се отнася за експлозивна атмосфера, образувана от газове, пари или аерозоли.