2G

Категория на взривозащита 2 съгласно класификацията на съоръженията, в рамките на всяка група съоръжения, с която се определя необходимото ниво на взривозащита, което трябва да бъде осигурено.

Категория съоръжения 2 включва съоръжения, проектирани така, че да функционират в съответствие с работните параметри, определени от производителя, и да осигуряват високо ниво на защита.

Съоръженията от тази категория са предназначени за използване в места, в които има вероятност да се образува експлозивна атмосфера от газове, пари, аерозоли или от праховъздушна смес.

Средствата за защита на съоръженията в тази категория осигуряват необходимото ниво на защита, дори в случай на чести смущения или повреди, които по принцип трябва да се вземат предвид.

Съоръженията от тази категория трябва да отговарят на допълнителните изисквания, посочени в приложение II, точка 2.2.

Буквата G се отнася за експлозивна атмосфера, образувана от газове, пари или аерозоли.