Температурни сензори и релета

Сензори и апарати за температурна защита на електрически машини

Термисторни защитни релета

Този тип релета се използва за защита на двигател чрез директно измерване на температура в намотките му. Системата съдържа термисторен сензор (един на всяка фаза) и електронно реле.

Като следят директно температурата на статорната намотка, термисторните релета са способни да защитят електродвигателя, независимо от причините за претоварване:

  • механично
  • нарастване на околната температура;
  • липса на вентилация в двигателя;
  • много често пускане;
  • прекалено дълъг период на развъртане;
  • и др.

Този тип защита може да се прилага САМО когато ел. двигателите имат вградени термисторни сензори в намотките. (Всички електродвигатели VALIADIS се снабдени  с PTC термистори!)

Термисторни сензори

Термисторните сензори имат Положителен Температурен Коефициент (ПТК). Това са пасивни елементи, чието съпротивление нараства много бързо, когато температурата им достигне прага на Номиналната Работна Температура (НРТ).

Характеристиката на тези сензори е дадена на следната графика:

Работна характеристика на PTC реле

Малките им размери осигуряват малка температурна инертност и могат бързо да следват промените в температурата около себе си.

Това е решение за защита на електродвигатели в приложения, които имат тежки пускания/спирания (S3, S4, S5). Изборът на термисторни сонди, които да бъдат вградени в намотките на двигателя, зависи от класа на изолация, типа на двигателя и най-вече от избраното място, където ще се монтират сондите. Този избор се прави от производителите на ел. двигатели.

В чуждестранните каталози тези сензори се означават като РТС.

Термисторните сензори могат да се използват също за наблюдение на температурата на други компоненти в системата, там където практически могат да се вградят, например: лагерни тела, системи за смазване, охлаждащи течности, блокове с пускови съпротивления, топлоотвеждащи радиатори на полупроводникови елементи и т.н.

Максималният брой сонди, които могат да бъдат свързани последователно зависи от типа (100 или 200 ома при 25°С) и модела на защитното реле. Присъединените сензори могат да имат различни номинални работни температури (НРТ), което позволява да бъдат защитавани различни компоненти от едно и също реле. Това решение не е идеално обаче там, където мястото на последвалото претоварване трябва да бъде открито бързо.