Ремонт на взривозащитени електродвигатели

Персоналът на Елин Инженеринг е преминал обучение и сервизът разполага с актуално разрешително за ремонт на електродвигатели намиращи се в Трета група "Експолозивна опаснот" и попадащи под ATEX директивата.

Сертификатат е издаден от международна организация, лицензирана от IECEx удостоверяващ компетенцията на Елин Инженеринг за ремонт на взривозащитени ел. двигатели и машини.

Ремонтите на взривозащитени двигатели Трета група „Експлозивна опасност” Ex d/de или Ex tD трябва да се извършват в съответствие с критериите, посочени от стандарт EN IEC60079-19. Ремонтите на взривозащитени електродвигатели се правят в работилници, които имат необходимото оборудване и подходящ технически опит относно методите на защита на ел. двигателите. Ремонтите трябва да се контролират от квалифициран и оторизиран персонал. Ако ремонтът включва части, които засягат защитата от експлозии, данните за конструкцията на двигателя не трябва да се променят (напр. размери на съединенията, характеристики на намотките, методи на вентилация, др.). Ако някои части на електродвигателите трябва да бъдат сменени, това се прави с оригинални такива.

ATEX Ex помпи и електродвигателиСтандартът EN IEC60079-19 предвижда различни видове интервенция, които имат различни влияния върху интегритета на електродвигателите, изпратени за поддръжка. Вероятните дейности са обобщени по следния начин:

  1. Ремонт: Дейност по възстановяване на повреден електродвигател до пълното му годно за експлоатация състояние и в съответствие с уместния стандарт (уместен стандарт означава стандартът, за който първоначално е бил планиран електромотора);
  2. Профилактика: Дейност по възстановяване до пълното годно за експлоатация състояние на взривозащитен ел. двигател, който е използван или съхраняван за известен период от време, но не е повреден;
  3. Поддръжка: Рутинни действия, предприети за запазване на пълното годно за експлоатация състояние на инсталирания взривозащитен електродвигател;
  4. Връщане: Ремонти, които например включват отстраняването или добавянето на материал за повторно използване на части, които са претърпели сериозна повреда, с цел възстановяване на такива части до състояние на експлоатация в съответствие с уместния стандарт;
  5. Модификация: Промяна в дизайна на взривозащитен двигател, която засяга материал, сглобка, форма или негова функция.

Вероятните модификации в конструкцията може да се изпълнят в съответствие със сертификата и само от производителя. След като ремонтът е бил правилно проведен, към двигателя трябва да се прикрепи допълнителна табелка (без да се отстранява оригиналната), която има следните знаци:

  • символ R
  • име или търговска марка на техника
  • номер на ремонт от техника
  • дата на ремонт

Ако ремонтът модифицира части от двигателя, свързани със защитата срещу експлозии и двигателят не отговаря на сертификата, оригиналната табелка трябва да се отстрани и двигателят вече не може да се използва в зони, където има опасност от експлозия. Освен ако не се извърши допълнителна проверка и одобрение от компетентен сертифициращ орган.