Свързване на електродвигател в звезда и триъгълник

Ремонт на електродвигатлеи

Тук може да научите повече за ремонтите, предлагани от Елин Инженеринг.

Съществуват два начина за свързване на трифазните намотки на генераторите и консуматорите на електрическа енергия (електродвигателите):

  • Свързване в звезда;
  • Свързване в триъгълник.

Свързване на ел. двигател в звезда.

Ако фазовите намотки на електродвигателя са свързани така, че началата на намотките (А,В и С) да бъдат съединени към проводниците, пренасящи електрическата енергия, такова свързване се нарича свързване в звезда и се означава условно със знака Y.

Четирипроводна схема за трифазен ток

Напреженията, измерени между началата на фазите на електродвигателя и нулевата точка, се наричат фазови напрежения и се означават с Uф.

Напреженията, измерени между началата на две фази: А и В, В и С или С и А на електродвигателя, се наричат линейни напрежения и се означават с Uл.

Зависимостта между линейните и фазовите напрежения е:

Uл=√3*Uф

Iл=Iф

Свързване на електродвигател в триъгълник.

Свързването на намотките на електродвигателя в триъгълник става по такъв начин, че краят на първата фаза Х се съединява с началото на втората фаза В, краят на втората фаза У се съединява с началото на третата фаза С и краят на третата фаза Z се съединява с началото на първата фаза А.

Свързване на електродвигател в триъгълник

По такъв начин трите фази на електродвигателя и генератора образуват затворена верига, в която е.д.н. се събират векторно.

Тъй като ЕДН във фазите на електродвигателя са изместени по фаза на 1/3 период, то геометричният им сбор е равен на нула.

При свързване на намотките на генератора и електродвигателя в триъгълник линейното напрежение е равно на фазовото напрежение:

Uл=Uф

Iл=√3Iф

Свързване на ел. мотор в звезда и триъгълник Табло на ел. двигател - означения Звезда триъгълник